نام فارسی قطعه: سیلندر خلاص کننده کلاچ

نام انگلیسی قطعه: CLUTCH RELEASE CYLINDER


شماره فنی: 3105

کد قطعه:

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ79L-TJMRKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH221L-MBMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH203L-REMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH213L-JEMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH223L-LEMNKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEMGKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEMSKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMSKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMNKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE122L-AEMNKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEMDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020