نام فارسی قطعه: توربین

نام انگلیسی قطعه: CONVERTER ASSY, TORQUE


شماره فنی: 3200033133

کد قطعه: 32000-33133

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 3200033132
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020