نام فارسی قطعه: توربین

نام انگلیسی قطعه: CONVERTER ASSY, TORQUE


شماره فنی: 3200050040

کد قطعه: 32000-50040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020