نام فارسی قطعه: توربین

نام انگلیسی قطعه: CONVERTER ASSY, TORQUE


شماره فنی: 3200042060

کد قطعه: 32000-42060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020