نام انگلیسی قطعه: TUBE SUB-ASSY, OIL COOLER W/O HOSE, NO.1


شماره فنی: 3290733180

کد قطعه: 32907-33180

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3290706050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETDKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETSKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETDKV