نام انگلیسی قطعه: TUBE, OIL COOLER INLET, NO.1


شماره فنی: 3292130A10

کد قطعه: 32921-30A10

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020