نام انگلیسی قطعه: RING, SHIFT LEVER


شماره فنی: 3352550020

کد قطعه: 33525-50020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020