نام انگلیسی قطعه: GUIDE, WIRE, NO.1 (FOR SHIFT LEVER)


شماره فنی: 3363548030

کد قطعه: 33635-48030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020