نام انگلیسی قطعه: BRACKET, TRANSMISSION CONTROL CABLE, NO.1


شماره فنی: 3382348060

کد قطعه: 33823-48060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020