نام انگلیسی قطعه: BRACKET, TRANSMISSION CONTROL CABLE, NO.3


شماره فنی: 3382748030

کد قطعه: 33827-48030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020