نام فارسی قطعه: کارتل گیربکس

نام انگلیسی قطعه: PAN SUB-ASSY, AUTOMATIC TRANSMISSION OIL


شماره فنی: 3510650040

کد قطعه: 35106-50040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020