نام انگلیسی قطعه: CLAMP, PAWL SHAFT


شماره فنی: 3555828010

کد قطعه: 35558-28010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020