نام انگلیسی قطعه: BALANCER, REVERSE CLUTCH


شماره فنی: 3566650020

کد قطعه: 35666-50020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020