نام فارسی قطعه: دنده کیلومتر شمار

نام انگلیسی قطعه: GEAR, COUNTER DRIVEN


شماره فنی: 3578333030

کد قطعه: 35783-33030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020