نام انگلیسی قطعه: CAP, POSITION INDICATOR LAMP


شماره فنی: 3595675010

کد قطعه: 35956-75010

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

9033904055

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020