نام فارسی قطعه: جعبه کمک گیربکس

نام انگلیسی قطعه: TRANSFER ASSY


شماره فنی: 3610048052

کد قطعه: 36100-48052

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3610048051

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020