نام انگلیسی قطعه: HOUSING SUB-ASSY, TRANSFER EXTENSION


شماره فنی: 3610948010

کد قطعه: 36109-48010

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3610933010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020