نام انگلیسی قطعه: SPACER, TRANSFER OUTPUT SHAFT, NO.1


شماره فنی: 3625533010

کد قطعه: 36255-33010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020