نام فارسی قطعه: قفل گاردان جلو

نام انگلیسی قطعه: BEARING ASSY, CENTER SUPPORT, NO.2


شماره فنی: 3723029015

کد قطعه: 37230-29015

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020