نام انگلیسی قطعه: CARRIER SUB-ASSY, DIFFERENTIAL, REAR


شماره فنی: 4110148010

کد قطعه: 41101-48010

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4110148011
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020