نام فارسی قطعه: دیفرانسیل عقب

نام انگلیسی قطعه: CARRIER ASSY, DIFFERENTIAL, REAR


شماره فنی: 4111048102

کد قطعه: 41110-48102

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4111048103
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020