نام انگلیسی قطعه: DAMPER, REAR DIFFERENTIAL DYNAMIC


شماره فنی: 4119648030

کد قطعه: 41196-48030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020