نام انگلیسی قطعه: FLANGE SUB-ASSY, REAR DRIVE PINION COMPANION, REAR


شماره فنی: 4120420040

کد قطعه: 41204-20040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020