نام انگلیسی قطعه: PLATE, REAR DIFFERENTIAL RING GEAR SET BOLT LOCK


شماره فنی: 4122228010

کد قطعه: 41222-28010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020