نام انگلیسی قطعه: SPACER, TRANSFER PINION BEARING


شماره فنی: 4123121010

کد قطعه: 41231-21010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020