نام انگلیسی قطعه: DEFLECTOR, DUST (FOR REAR DIFFERENTIAL)


شماره فنی: 4125244010

کد قطعه: 41252-44010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020