نام انگلیسی قطعه: GEAR ASSY, CENTER DIFFERENTIAL PLANETARY


شماره فنی: 4131021020

کد قطعه: 41310-21020

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4131048010
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020