نام انگلیسی قطعه: CASE, TRANSFER RING GEAR MOUNTING


شماره فنی: 4131948011

کد قطعه: 41319-48011

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020