نام انگلیسی قطعه: SHAFT, REAR DIFFERENTIAL PINION


شماره فنی: 4134222010

کد قطعه: 41342-22010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020