نام انگلیسی قطعه: WASHER, REAR DIFFERENTIAL PINION THRUST


شماره فنی: 4135112030

کد قطعه: 41351-12030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020