نام انگلیسی قطعه: STOPPER, REAR DIFFERENTIAL MOUNT, UPPER


شماره فنی: 4165348020

کد قطعه: 41653-48020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020