نام انگلیسی قطعه: CLAMP, NO.2 (FOR REAR DRIVE SHAFT OUTBOARD JOINT BOOT RH)


شماره فنی: 4234548110

کد قطعه: 42345-48110

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020