نام انگلیسی قطعه: SHAFT ASSY, REAR DRIVE OUTBOARD JOINT, RH


شماره فنی: 4237049125

کد قطعه: 42370-49125

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4237049126
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020