نام فارسی قطعه: حلقه پشت بلبرینگ

نام انگلیسی قطعه: RETAINER, REAR AXLE BEARING, INNER RH


شماره فنی: 4242320010

کد قطعه: 42423-20010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV
تویوتا  /  هایس / TRH221L-MBMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH213L-JEMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH223L-LEMNKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV
تویوتا  /  هایس / TRH203L-REMDKV