نام فارسی قطعه: دیسک ترمز عقب

نام انگلیسی قطعه: DISC, REAR


شماره فنی: 4243130290

کد قطعه: 42431-30290

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020