نام فارسی قطعه: دیسک ترمز عقب

نام انگلیسی قطعه: DISC, REAR


شماره فنی: 4243148041

کد قطعه: 42431-48041

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020