نام فارسی قطعه: دیسک ترمز عقب

نام انگلیسی قطعه: DISC, REAR


شماره فنی: 4243148080

کد قطعه: 42431-48080

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020