نام انگلیسی قطعه: DEFLECTER, REAR WHEEL BEARING DUST, NO.2 RH


شماره فنی: 4245130020

کد قطعه: 42451-30020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV