نام انگلیسی قطعه: RING, SNAP (FOR REAR DRIVE SHAFT RH)


شماره فنی: 4342521010

کد قطعه: 43425-21010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020