نام فارسی قطعه: شیلگ هیدرولیک

نام انگلیسی قطعه: TUBE ASSY, PRESSURE FEED


شماره فنی: 4441048180

کد قطعه: 44410-48180

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020