نام فارسی قطعه: شیلنگ برگشت روغن از جعبه فرمان

نام انگلیسی قطعه: TUBE, RETURN(FOR STEERING GEAR OUTLET)


شماره فنی: 4441648111

کد قطعه: 44416-48111

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4441648110

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020