نام انگلیسی قطعه: TUBE ASSY, RETURN


شماره فنی: 4442048080

کد قطعه: 44420-48080

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020