نام انگلیسی قطعه: BRACKET, HOSE SUPPORT, NO.1


شماره فنی: 4444748010

کد قطعه: 44447-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020