نام انگلیسی قطعه: VALVE ASSY, VACUUM CHECK(FOR BRAKE)


شماره فنی: 4473060070

کد قطعه: 44730-60070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  یاریس / NCP130L-AHPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP131L-AHPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-BEPGKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-CEPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-AHPGKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-CEPGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020