نام انگلیسی قطعه: CLAMP, HEIGHT CONTROL TUBE NO.5


شماره فنی: 4475330190

کد قطعه: 44753-30190

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020