نام فارسی قطعه: محرک سوئیچ فرمان

نام انگلیسی قطعه: ACTUATOR ASSY, STEERING LOCK


شماره فنی: 4502048100

کد قطعه: 45020-48100

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020