نام فارسی قطعه: ایربگ

نام انگلیسی قطعه: BUTTON ASSY, HORN


شماره فنی: 4513030660E0

کد قطعه: 45130-30660-E0

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4513030661E0
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020