نام فارسی قطعه: ایربگ

نام انگلیسی قطعه: BUTTON ASSY, HORN


شماره فنی: 4513048221C0

کد قطعه: 45130-48221-C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020