نام انگلیسی قطعه: COVER, STEERING WHEEL, LOWER NO.3


شماره فنی: 4518748030C0

کد قطعه: 45187-48030-C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020