نام فارسی قطعه: چهار شاخ فرمان

نام انگلیسی قطعه: SHAFT SUB-ASSY, STEERING INTERMEDIATE


شماره فنی: 4520248060

کد قطعه: 45202-48060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020